اعزام نیرو سریع

از انجا که این سامانه به صورت خرابی واتفاقات برق وتلفن فعالیت دارداین امتیاز رو به مشتریان میدهیم که درخواست آنی اعزام نیروبرای رفع هرچه سریعتر مشکل ارسال کنند تا در کمترزمان نیاز مشتریان رفع شود

بیشتر بخوانید

نرخ ثابت خدمات

سانی با توجه مشکلات مردم وهمه نرخی خدمات در این زمینه با ایجاد یک تعرفه ثابت برای خدمات خود ومشاهده آنی قیمت خدمات مورد را تاقبل ازارسال درخواست خدمات مشاهده کنند

بیشتر بخوانید