مشاهده تعرفه

سانی با توجه مشکلات مردم وهمه نرخی خدمات در این زمینه با ایجاد یک تعرفه ثابت برای خدمات خود ومشاهده آنی قیمت خدمات مورد را تاقبل ازارسال درخواست خدمات مشاهده کنند