ویژگی های اپلیکیشن سانی

با توجه به این که ، علم و دانش روز به روز از ما سبقت میگیرد ، نیاز ما هم به این علم و دانش زیاد تر میشود ، در لیست زیر چند نمونه از ویژگی های اپلیکیشن سانی رامعرفی میکنیم.