فروشگاه

برنامه ریزی از هر جنبه برای کسب و کار کوچک نه تنها یک الزام است، بلکه عاداتی ایجاد می کند که هر صاحب کسب و کار باید آنها را توسعه، پیاده سازی، و حفظ کند. عمل برنامه ریزی کسب و کار بسیار مهم است چرا که باعث می شود بتوانید هر یک از شرایط کسب و کار را تجزیه و تحلیل، تحقیق و گرد آوری کرده و از این طریق نتیجه گیری هایی کنید که به طور عمده بر روی حقایق استوار است. برنامه ریزی کسب و کار یک عملکرد دوم هم دارد، و آن تعیین اهداف و چگونگی دستیابی به آنها روی کاغذ است. شما می توانید برنامه ای که ایجاد کرده اید را به عنوان نقشه که شما را از نقطه A به Z میبرد و هم به عنوان یک معیار برای اندازه گیری موفقیت هر برنامه یا بخش فردی درکل طرح استفاده کنید .