اعزام نیرو سریع

از انجا که این سامانه به صورت خرابی واتفاقات برق وتلفن فعالیت دارداین امتیاز رو به مشتریان میدهیم که درخواست آنی اعزام نیروبرای رفع هرچه سریعتر مشکل ارسال کنند تا در کمترزمان نیاز مشتریان رفع شود