پشتیبانی ۲۴

یک کسب و کار موفق باید در هر لحظه پشتیبان کاربران خود باشد ، زیرا بزرگ ترین اعتماد کاربران به یک کسب و کار ، در دسترس بودن پشتیبان می باشد .