سامانه خدمات سانی

لیست خدمات سانی

بهــترین راه کـارها
برای کاهش مصرف
برق منـزل شــما

  • ثبت درخواست
smart-home-image-1-opt

Smoke sensor

Open source software for your client's needs

Door/Window Sensor

True enough, but that's not all that it takes

Smart Light

Focus on the actual layout, or color scheme

* با اندازه گیری مصارف داخلی ساختمان تا ۵۰درصد کاهش هزینه داشته باشید

چرا سانی رو انتخاب کنیم؟

راه های ثبت درخواست

بزودی ارائه خدمات در سطح کشور

  • مشهد
  • گلبهار
  • سرخس
  • نیشابور
  • لیست شهر های تحت پوشش